S'abonner

Connection

Jujutsu Kaisen - It's finally JJK time! 🔥

Jujutsu Kaisen - It's finally JJK time! 🔥

Jujutsu Kaisen Archives - Anime Explained

I finally finished Jujutsu Kaisen! It's sad that the entire series

Jujutsu Kaisen finally confirms controversial Yuji scene - Dexerto

Jujutsu Kaisen: Who Wins Between Gojo vs Sukuna?

Unleashing Gojo Saturu's Past in Jujutsu Kaisen's Season 2

Jujutsu Kaisen season 2 confirms Crunchyroll release date

Jujutsu Kaisen Season 2, Episode 17: Sukuna's rampage continues

Jujutsu Kaisen Gets its Own Manga Trailer as Gege Akutami's Magnum

Jujutsu Kaisen: Gege Akutami finally explains manga's meaning